Region Halland som arbetsgivare

Region Hallands långsiktiga inriktning fram till år 2026 beskrivs i kompetensförsörjningspolicyn, där den övergripande målsättningen är kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten. Med utgångspunkt från det önskade läget 2026 och var verksamheterna befinner sig nu görs prioriteringar varje år i syfte att närma sig målbilden. Årets fokusområden stödjer den övergripande målbilden.

Årets fokusområden

Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling

Arbetet med nya former för regionens kompetensutveckling har fokuserat på att etablera digitalt lärande som kompetensutvecklingsform. Det har inneburit en genomgång av upplägget för basutbildningar utifrån ett pedagogiskt perspektiv för att identifiera vilka delar eller moment som lämpar sig att göra digitalt och på så sätt säkra både målgrupp och effekt av lärandet. Vid årets slut fanns det 66 digitala utbildningar tillgängliga jämfört med fem vid årets början. Utbildningarna har tillkommit i samband med ett utvecklingsarbete inom kompetensförsörjning, där kompetensbehov och kompetensutveckling har satts i ett sammanhang. Parallellt med fokus på digitalt lärande pågår det ett arbete tillsammans med verksamheterna att beskriva kompetens, kompetensbehov samt basutbildningsbehov och på så sätt säkra att relevanta utbildningar finns tillgängliga. Målsättningen för året är uppnådd när det gäller att skapa förutsättningar för att kunna arbete med kompetensutveckling i ett sammanhang, både gällande arbetssätt och IT-stöd, och att erbjuda digitalt lärande som ett av alternativen i kompetensutveckling.

Etablera digitalt lärande som kompetensutvecklingsform

Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer

En tydligare process för rekrytering av chefer togs fram och har prövats på Närsjukvården med bra resultat. Med lärdomar av arbetet på Närsjukvården har vissa justeringar gjorts och nu finns det en förtydligad regiongemensam rekryteringsprocess för chefer och arbetet har gått över för tillämpning på förvaltningarna. Implementering av processen har kommit olika långt på förvaltningarna och kommer att sträcka sig även in på 2020, därav är åtagandet delvis uppfyllt för 2019. I samband med arbetet med en tydligare rekryteringsprocess för chefer har viktiga chefskompetenser beskrivits och beslutats. Detta arbeta är ett led i hur Region Halland arbetar med chefsrekrytering men också hur befintliga chefer ska utvecklas i önskad riktning.

Konkretisera viktiga chefskompetenser


Tillämpa dessa i rekrytering och kompetensutveckling