Regional tillväxt och utveckling

I Tillväxtstrategin har Regionfullmäktige pekat ut de långsiktiga målen för tillväxtarbetet. Dessa är hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete.

Region Halland leder, koordinerar och samordnar processer som leder till attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete. Det regionala tillväxtarbetet involverar lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Arbetet definieras av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Årets fokusområden

Hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete är de tre fokusområden som utgör ramen för de insatser som bedrivs inom regional utveckling. Pågående processer, projekt och satsningar inom dessa områden fortskrider enligt plan och de uppdrag som har fastställts inom respektive område har uppfyllts.

Hög attraktivitet

Som viktiga delar i att utveckla attraktiva miljöer och tillgänglighet ser Region Halland, utöver tillgång till bra service, boende, infrastruktur och kollektivtrafik, även insatser för jämställdhet och en god och jämlik hälsa. I den regionala tillväxtstrategin har de strategiska valen en god tillgänglighet samt attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer en stark koppling till den nationella strategins prioriteringar.

Gränsöverskridande samarbete
Att bygga och vårda strategiska allianser samt att inhämta och sprida kunskap över länsgränsen är bärande delar av det regionala tillväxtarbetet. Halland är numer integrerat i en rad olika samarbeten såsom STRING, Brysselsamverkan, Regionsamverkan Sydsverige och Greater Copenhagen. Regionens externa samarbeten har på senare tid utvecklas mycket, både till antal och innehåll.

Inkludering och jämlik hälsa
Under 2019 har arbetet fortgått med att utveckla samverkan utifrån befintlig samverkansstruktur, identifiera nya områden, samt möjliggöra och utveckla samverkan där den idag saknas. En fungerande samverkan är en förutsättning för att tillsammans långsiktigt kunna stärka och främja barn och ungas hälsa och minska skillnader i Halland är regiongemensamma kunskapsunderlag, vilket är ett prioriterat utvecklingsarbete. Satsningar inom arbetet för ett inkluderande och jämställt Halland har genomförts. Det har funnits ett internt perspektiv inom ramen för Modellregioner, samt det fortsatta arbetet med analys och kunskapsunderlaget Från vaggan till graven. Arbetet med Modellregioner syftar till att säkerställa kvaliteten på de interna processerna i Region Hallands verksamheter. Det har även funnits ett externt perspektiv, som kommunicerats under namnet Jämt ska vara jämt, i arbetet med analysunderlaget Från vaggan till graven. En webbaserad kunskapsbank med samma namn har lanserats och spridits i olika sammanhang. Under 2019 har stort fokus legat på att lansera analysen och att kommunicera resultaten.

Kollektivtrafik och infrastruktur
Utvecklingen av länets kollektivtrafik och infrastruktur bidrar till genomförandet av tillväxtstrategin genom att skapa förutsättningar för större arbetsmarknader, ökad tillgänglighet, ökad attraktivitet och bättre matchning. Samplanering med Hallandstrafiken, kommunerna, Trafikverket, grannregionerna med flera är en viktig nyckel för en hållbar samhällsutveckling i länet. Halland är ett starkt växande län och kollektivtrafikutbudet utökas därefter, främst genom att den upphandlade trafiken på Västkustbanan i nord-sydlig riktning ökar. Den nationella planen för transportsystemet 2018 - 2029 innehåller flera investerings- och reinvesteringsåtgärder som skapar förutsättningar att utveckla framförallt järnvägstrafiken och därigenom stärka Hallands tillgänglighet och attraktivitet. De klimatpåverkande utsläppen minskas genom en ökad andel kollektivtrafikresande som i sin tur är ett resultat av ökad kapacitet på spåren och minskade restider. Den halländska landsbygden med sina förhållandevis korta avstånd och goda kommunikationsmöjligheter ger förutsättningar för att utveckla en attraktiv livsmiljö även utanför de större orterna. Under 2019 har arbete pågått med att ta fram underlag för Trafikförsörjningsprogram 2020-2023. Ett led i att styra mot ett mer hållbart resande är också att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik. Arbete med detta pågår genom processen för framtagande av den regionala cykelplanen.

Hallandstrafiken hade som mål för 2019 att resandet skulle öka med 5 procent jämfört med föregående år. Detta mål uppnåddes inte och resandeutvecklingen stannade på 2,1 procent. Totalt gjordes 20 miljoner resor med tåg och buss i hela Halland under året. Störst var ökningen i tågtrafiken längs Västkustbanan. Omkring 8,4 miljoner resor gjordes i tågtrafiken under 2019. Resandet med Öresundståg på Västkustbanan utgör 27 procent av samtliga resor med kollektivtrafiken i Halland och jämfört med föregående år ökade resandet med 7,5 procent. I busstrafiken minskade resandet jämfört med 2018 med 1,5 procent. Trots resandeminskningen i busstrafiken under 2019 är den långsiktiga trenden fortsatt positiv. Vid en jämförelse med 2010 har resandet i busstrafiken ökat med 24 procent. En stor del av resandet i Halland sker med eldrivna tåg och under 2019 har 99,6 procent av Hallandstrafikens busstrafik utförts med förnyelsebara drivmedel.

Bredbandsutbyggnaden i Halland fortgår genom många aktiva aktörer. Halland har fortsatt en hög ökningstakt trots en redan hög andel fiberanslutna fastigheter. Det pågår också ett intensivt samarbete kring bredbandsutbyggnaden mellan de sex sydliga länen inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige för att uppnå de nationella målen.

Miljö och klimat
En omställning till ett fossilfritt samhälle med minskad negativ miljöpåverkan är nödvändig. Region Hallands klimat- och miljöarbete fortlöper enligt plan, såväl externt som internt. Kunskapsfördjupning i den halländska skogens klimatpåverkan samt planering av ett internationellt forskarsymposium vid Forskningsstation Bolmen i Tiraholm är några av de processer som har pågått under året. Stöd till kommunernas energi- och klimatrådgivning samt rådgivning till företag för att energieffektivisera och öka energiproduktiviteten är projekt som pågår inom Energikontorets verksamhet.

Stark konkurrenskraft

Tillväxtarbetet i Halland ska stimulera innovation, förnyelse och ökat företagande. De senaste åren har Region Halland stegvis utvecklat ett strukturerat generellt företags- och innovationsstöd som syftar till att vara funktionellt, lättöverskådligt och långsiktigt.

Det generella stödsystemet som alla små och medelstora företag med utvecklingspotential i Halland kan ansöka om att få tillgång till fungerar i stort mycket väl. Systemet består av Timbanken, affärsutvecklingsprocesser som tillhandahålls av ett antal aktörer samt utvecklingscheckar och FoU-checkar. Insatserna är efterfrågade och innebär att omställningsresan i företagen går snabbare.

Styrkeområden
Under året har det varit ett prioriterat område att framtidssäkra Hälsoteknikcentrums arbete. Bland annat har ett strategi- och varumärkesarbete genomförts för att möjliggöra Hälsoteknikcentrums internationalisering och framtida finansiering. Mycket positivt är att det finns ett stort engagemang i Region Hallands vård och kommunernas omsorgsledningar när det gäller att samverka kring och tillgodogöra sig, bland annat, de möjligheter som skapas kring informationsdriven vård och omsorg.

Inom styrkeområdet Besöksnäring är Visit Halland navet i det regionala destinationsutvecklingsarbetet. Regionens huvudsakliga uppgift är att ansvara för och genomföra internationell marknadsföring på utvalda målmarknader, samt att initiera och driva på affärsutvecklingsprojekt i näringen. Resultatet för året har varit gott med ökat antal besökare från Norge och Danmark och ett mycket stort genomslag av de PR aktiviteter som genomförts. EU-projektet Destination Halland 2020 är avslutat och ett nytt ESF projekt med hållbarhetsfokus och ett ERUF-projekt med hållbar naturturism i fokus har blivit beviljade i december.
Under 2019 har arbetet med styrkeområdet Grön tillväxt fokuserats inom fyra områden; vatten, skog, jord och energi. Livsmedelsprogrammet fungerar väl och har genererat en stor mängd aktiviteter och projekt som driver utvecklingen framåt. Inom området energi pågår ett antal projekt för att utveckla och testa nya affärsmodeller och tekniker kring fossilfria drivmedel och cirkularitet. Inom området vatten har de kommunala vattenbolagen i samverkan med Region Halland nu arbetat fram en modell där vattenkartläggningscheckar ska testas. Vad gäller skog och trä arbetar bland annat EMC i Varberg med ett par intressanta projekt där trähusbyggnation står i centrum. Region Hallands egna skogsinnehav kan också komma att bli en intressant testarena.

Förnyelse och omställning i det Halländska näringslivet
Inom områdena digitalisering och innovation har arbete med flera projekt bedrivits under 2019. I IUC Halland pågår EU-finansierade digitaliseringsprojekt riktade mot den halländska industrin i samverkan med IUC Väst. Även High5 och Högskolan i Halmstad driver projekt inom AI området som röner stort intresse från näringslivet. Tillväxtverket har under året finansierat en digitaliseringskoordinator i Region Halland. Detta har resulterat i att Region Halland nu har en relativt god bild av var insatser bör sättas in för att driva på den digitala utvecklingen i länet.

Mötesplatser för ökat företagande och innovation
Under sommaren var bland annat Varbergseventet Hallifornia värd för Silicon Halli, vilket är en mötesplats där innovatörer kan möta sin målgrupp och testa sina idéer. High5 är en annan mötesplats där Matgillet Halland finns som en beståndsdel. Coompanion driver projektet CooCreate som är ett annat exempel på mötesplats för samhällsentreprenörer.

Fler i arbete

Lika villkor
Under 2019 har utvecklingsarbeten genomförts inom satsningar som Välmående ger resultat och Tidig språkstart. Kartläggnings-, förankrings- och dialogarbete har genomförts med de halländska kommunerna och andra samhällsaktörer, med syftet att identifiera förbättringsområden och behov av gemensamma underlag när det gäller barn och ungas liv och hälsa. Barnperspektivet lyfts i olika sammanhang, bland annat i utveckling av styrning, ledning och uppföljning med koppling till Agenda 2030 och arbetet med Modellregion. Ett arbete pågår även med kunskapsspridning.

Utbildning och kompetensförsörjning
Region Hallands arbete syftar till att bidra till förbättrad kompetensförsörjning i Halland genom att verka för en bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov. Under 2019 har den gemensamma planeringen av utbildningsutbudet fortsatt att utvecklas, vilket tillsammans med kunskapsunderlaget, är viktiga delar i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Den nya webbplatsen för yrkesutbildning i Halland, vuxhalland.se, kopplar utbudet av yrkesvuxenutbildning till behov på den halländska arbetsmarknaden.

I From great to excellent skapas förutsättningar på strukturell nivå för att möjliggöra att fler elever klarar skolan och kan gå vidare till högre utbildning. Samverkan inom yrkesutbildning säkerställer tillgång till ett bredare utbud vilket är positivt ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Arbete pågår även för att stötta näringslivet att arbeta mer strategiskt kring kompetensförsörjningsfrågor.

Kultur och skola

Regionens tre skolor har ett framgångsrikt år bakom sig. Alla skolorna inklusive internaten är i princip fullbelagda som en följd av bra söktryck överlag. Under året blev Munkagård den första naturbruksskolan i Sverige som är certifierad FN-skola. På Löftadalens folkhögskola har bland annat kursen Musikproducent varit framgångsrik och medfört att flera deltagare tagit steget till att producera egen musik. Katrinebergs folkhögskola har bedrivit utvecklingsarbete med sikte på en programmeringsprofil på allmän kurs samt ett systematiskt arbete för att höja närvaron bland deltagarna.

Fokusområden för kulturverksamheten har under 2019 varit:
• Kultur ska vara tillgängligt för alla samhällsgrupper både i stad och på landsbygden i Halland.
• Fler barn och unga får möjlighet att uppleva och skapa kultur.
• Förverkliga den handlingsplan som fastställs av Regionsamverkan Sydsverige.

Arbetet med att tillgängliggöra kultur brett i Halland har präglat utvecklingsarbetet i den egna verksamheten. De egna institutionerna Art Inside Out, Musik Hallandia och Rum för Dans har arbetat med och i samtliga kommuner. De halländska institutionerna Hallands Konstmuseum, Hallands kulturhistoriska museum, Teater Halland, Art Inside Out, Musik Hallandia och Rum för Dans har sammanlagt nått drygt 166 000 hallänningar 2019, en ökning jämfört med föregående år. Teater Halland har spelat 220 föreställningar under 2019 och mött närmare 18 000 personer, varav 10 000 barn. Efterfrågan från skolor, förskolor och kultursamordnare är stor. Ett led i att nå nya publikgrupper är att spela på nya platser.

Region Halland har fördelat olika former av kulturstöd till utövare från alla kommuner och inom olika konstområden. Särskilda satsningar har gjorts för grupper som av någon anledning har svårt att ta del av det ordinarie kulturlivet. I samverkan med kommunerna har regionens arbete resulterat i att drygt 41 000 personer inom äldreomsorgen nåtts av någon kulturaktivitet, som är medfinansierad av Kultur i Halland. Andra satsningar har riktats mot till exempel personer med funktionsnedsättning, nyanlända eller personer som bor i mindre tätbefolkade delar av Halland. Region Halland avsätter årligen medel till att subventionera kultur för barn och unga i åldrarna 2 till 18 år. 2019 nåddes nästan 42 000 barn av subventionerade konstupplevelser. Tillsammans med Halmstads kommun och Sveriges Kommuner och Landsting arrangerades SKL:s (nu SKR) årliga kulturkonferens. Årets tema var På plats! och belyste just frågan om kulturens tillgänglighet och vilken roll kulturen kan spela i utvecklingen av en plats.

Region Halland har tillsammans med övriga regioner inom Regionsamverkan Sydsverige aktivt medverkat i dialoger med nationell nivå. Utöver arbeten relaterade till fokusområdena har arbetet med att genomföra Hallands kulturplan 2017 - 2020 pågått. Arbetet med att ta fram en ny kulturplan för åren 2021 - 2024 har påbörjats. Sammanfattningsvis bedöms genomförda aktiviteter under 2019 ha bidragit till att stärka såväl Hallands konkurrenskraft som attraktivitet samt till att göra fler hallänningar delaktiga i samhällslivet.