Miljöredovisning 2019

Miljöredovisningen omfattar Region Hallands interna miljöarbete under 2019 och utgår från Region Hallands Klimat- och miljöpolicy samt Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017 - 2020. Region Hallands klimat- och miljöarbete ska vara tydligt, långsiktigt och föredömligt.

Det interna miljöarbetet

Sjuk- och hälsovård är i stor utsträckning en resurskrävande verksamhet, vilket också innebär att den har en betydande klimat- och miljöbelastning inom många områden. Detta gäller även för Region Hallands verksamhet som har en stor påverkan på den ekologiskt hållbara utvecklingen i Halland. Med anledning av detta krävs både samordning och samarbete för att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Det interna miljöarbetet samordnas genom miljönätverket där samtliga förvaltningar finns representerade. Utöver detta finns samarbete och erfarenhetsutbyte med länsstyrelsen, regionens kommuner, samt nationella nätverk och organisationer så som Sveriges Kommuner och Regioner och Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling.

Minskad/ökad klimatpåverkan

Region Hallands klimatpåverkan sker genom direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. De direkta utsläppen är lättare att mäta och vi har relativt stor möjlighet att påverka dem, så som bland annat transporter, uppvärmning och lustgas. Då utsläpp av växthusgaser är ett globalt problem behöver även de indirekta utsläppen uppmärksammas: dessa är svårare att mäta och kontrollera, men går att påverka genom bland annat effektivare konsumtion och resurshantering.

Den totala mängd växthusgaser som Region Hallands verksamhet orsakade var 5 510 ton för 2019, vilket inkluderar utsläppen från de tjugo vanligaste engångsprodukterna vi förbrukade inom vår verksamhet under 2019 (beräknat utifrån livscykelanalyser för respektive produkt). Utsläpp kopplade till engångsmaterial har tidigare inte inkluderats i våra beräknade utsläpp. För att kunna jämföra med tidigare år behöver engångsmaterialens klimatpåverkan plockas bort från denna siffra, vilket då visar att utsläppen för tidigare angivna avgränsningar har minskat med 3,6% jämfört med 2018 (14% minskning sedan 2015).

Skogen som regional koldioxidsänka

Skogen är en viktig tillgång för att begränsa klimatpåverkan genom att den lagrar in koldioxid från atmosfären samt kan användas för att ersätta fossila bränslen och material. Region Halland äger och förvaltar cirka 2 500 hektar skog, med en årlig tillväxt på mellan 2 000 och 5 000 m3. Den årliga inlagringen av koldioxid motsvarar mellan 2 200 och 5 500 ton, därtill tillkommer den stora mängd kol som finns lagrad i befintligt virkesförråd. Skogen spelar också en viktig roll för en ekologiskt hållbar utveckling när det gäller bland annat ekosystemtjänster, biologisk mångfald och rekreation.

Transporter

Totalt gjorde Region Hallands medarbetare cirka 23 500 tjänsteresor under 2019, vilket är en marginell ökning om cirka 200 resor jämfört med föregående år. Tydligt är att flygandet fortsätter minska samtidigt som tågresandet ökar. Tjänsteresor med bil minskade med nära 12 500 mil. 59% av Region Hallands fordonsflotta har möjlighet att drivas på förnybart bränsle.

Antalet videokonferenser minskade med knappt 900 stycken för helåret, samtidigt som antalet Skypemöten har ökat. Under 2019 genomfördes uppskattningsvis cirka 2 700 Skypemöten i månaden, vilket är omkring 1 000 fler per månad jämfört med året innan.
Även om skillnaderna inte är markanta, håller trenden att resa mer hållbart i tjänsten i sig även under 2019. Under året har samverkansprojektet Hållbart resande i tjänsten letts och samordnats av Region Halland. I projektet deltar också Länsstyrelsen i Hallands län samt de halländska kommunerna.

Verksamhetstransporter

Andelen fossilfritt bränsle för interna godstransporter ökade från 20% år 2018 till 38% år 2019, samtidigt som antalet körda mil minskade med närmare 15 900 mil från 2018 till 2019, vilket motsvarar utsläpp av cirka 80 ton koldioxid. Framför allt är det rutt- och fordonsoptimering som är de främsta anledningarna till denna minskning. Regionsservice har internt inom sin förvaltning minskat sina utsläpp med 26% sedan 2015, vilket motsvarar totalt 64 tons minskning av koldioxidutsläpp.

Under 2019 kunde 14 av Region Hallands 29 ambulanser köras på HVO. Ambulanser tillsammans med övriga sjuktransportfordon, körde närmare 360 000 mil, vilket är en marginell minskning jämfört med 2018.

Kemikalier

Region Halland verkar för en giftfri miljö och följer myndigheternas rekommendationer för utfasning och begränsning. Delar av vår verksamhet är kemikalieintensiv med ett flertal kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö. Riskbedömningarna dokumenteras i ett regiongemensamt kemikaliesystem. Kemikaliearbetet samordnas av Region Hallands kemgrupp som bevakar och hanterar kemikaliefrågor. Antalet faroklassade kemiska produkter har minskat med cirka 10% under 2019 jämfört med 2018, och ligger i dag på cirka 1 500. Region Halland ingår i ett flertal nätverk och samarbeten nationellt tillsammans med andra regioner. Under året har vi delat ut 1 000 exemplar av broschyren Så kan du minska kemikalieriskerna i ditt barns vardag till bland annat nyblivna föräldrar.

Inköp och upphandling

Miljöhänsyn ska enligt Region Hallands inköps- och upphandlingspolicy beaktas i samband med upphandlingar. Standard är att ställa generella miljökrav vid de flesta upphandlingar och vid miljöprioriterade upphandlingar ställa mer långtgående krav i enlighet med gällande best practice.

Under året har ambitionen funnits att utöka samarbetet mellan upphandlingsenheten och den interna miljöfunktionen när det gäller miljökrav vid upphandlingar. Ur ett klimat- och miljöperspektiv spelar upphandlingar en viktig roll i arbetet med att uppnå klimat- och miljömål. Även samarbetet med Nationella kansliet för Hållbar Upphandling och med andra regioner har under året varit mycket betydelsefullt.

Material och avfall

Sjukvården är en resurskrävande verksamhet som förbrukar stora volymer material och genererar betydande mängder avfall. Ur ett livscykelperspektiv är klimat- och miljöpåverkan stor. Tillverkningen sker vanligtvis utanför Sverige och ger upphov till miljöproblem i tillverkningslandet och bidrar globalt till klimatpåverkan. I verksamheterna ger materialet upphov till avfall, som till största delen går till förbränning.

I en rapport från IVL presenterades under våren 2019 resultaten över utsläppen från de tjugo vanligaste förekommande engångsprodukterna inom vår verksamhet. Användningen av dessa tjugo engångsprodukter inom vår verksamhet genererade 2019 cirka 570 ton koldioxid, vilket motsvarar 10,3% av den redovisade totalen.

Förbrukningen av engångsprodukter går att minska genom effektivisering och medvetandegörande, utan att det påverkar Region Hallands verksamhet. Ett initiativ som startades under senare delen av 2019 är framtagandet av en Grön handbok rörande användning av engångsprodukter, samt märkning av miljöbättre produkter i beställningsportalen.

Under året presenterades också resultaten från en avfallskartläggning som initierades under slutet av 2018. Rapporten innefattade rekommendationer och åtgärdsförslag för att uppnå en mer effektiv och ändamålsenligt avfallshantering. Rapporten visade att Region Halland har en stor förbättringspotential beträffande bland annat avfallssortering, matavfall, avtal och enhetlighet. I efterdyningarna av rapporten har flera initiativ initierats kring vår avfallshantering som kommer pågå under 2020.

Energi

Region Hallands mål är att den totala energianvändningen ska minska med 20% från år 2010 till år 2020. Sedan 2010 har energianvändningen minskat med 11,8%. Energianvändningen ökade med 1,7% under 2019 jämfört med året innan. Under 2019 installerades ett nytt fläktsystem på sjukhuset i Varberg som går i drift i januari 2020. Beräkningar visar att denna installation motsvarar en minskning på 2 - 2,5% av Region Hallands totala energiförbrukning.

Förnybar energi

Av den totala energianvändningen var 99,3% förnybar, vilket är en förbättring jämfört med 2018. 98,6% av värmeförbrukningen var förnybar 2019. Den andel av energianvändningen som inte är förnybar kommer från oljeeldning i oljepannor som Region Halland har kvar, samt från energibolagens fjärrvärmemix. Sedan 2010 köper Region Halland 100% grön el.

Egenproducerad el

Under 2019 producerade Region Hallands solceller 704 MWh, vilket är en ökning på 33% jämfört med 2018. Inom Region Halland finns nio solcellsanläggningar för egenproducerad el i drift, samt en solfångaranläggning på Löftadalen. Tre solcellsanläggningar är under installation och beräknas vara i drift i början av mars 2020. Under 2020 planeras solcellsanläggningar på sjukhusen i Varberg och Kungsbacka. Total installerad effekt är 874 kW.

Livsmedel

Under 2020 gjordes flera livsmedelsupphandlingar och avtal har knutits till ett flertal olika lokala leverantörer. Utgångspunkten i upphandlingskriterierna har varit svensk djurlagstiftning, och som en del av Livsmedelsprogrammet för Halland har Region Halland tillsammans med de halländska kommunerna arbetat fram ett förslag på principer för inköp av Livsmedel i Halland där grunden är vilken kvalitet och vilka krav som vi anser att Halland ska ställa på livsmedel, vilket även inkluderar miljöaspekter.

Läkemedel och miljö

Läkemedel kan ha en stor miljöbelastning längs hela dess livscykel, från forskning och utveckling till slutanvändning och kassering. Med anledning av detta arbetar Region Halland kontinuerligt med att minska risken för miljöpåverkan från läkemedel, bland annat genom minskad förskrivning av antibiotika och tydliga miljökrav vid läkemedelsupphandlingar.

Under 2018 inleddes ett arbete med att analysera särskilt miljöpåverkande läkemedel i avloppsvatten i Halland. Analyssvaren har blivit försenade från leverantören, vilket gjort att läkemedelsprojektet har pausats. Resultaten från analyserna av läkemedel i avloppsvatten beräknas vara klara under våren 2020.

Lustgas och medicinska gaser

Medicinska gaser har stor klimatpåverkan, där lustgasanvändning är den i särklass största utsläppskällan av dessa gaser. Utsläppen av lustgas stod för omkring 30% av Region Hallands uppmätta utsläpp. Nationellt tillhör Region Halland de sämre regionerna när det gäller utsläpp av klimatpåverkande medicinska gaser. Den destruktionsanläggning för lustgas som installerades 2017 gav inte önskade resultat och demonterades således 2018.

Kunskap och utbildning

En viktig del i Region Hallands miljöarbete är att medarbetarna har god kännedom om verksamhetens klimat- och miljömål, hur verksamheten påverkar miljön samt vad det finns för möjligheter att minska verksamhetens klimat- och miljöbelastning. De flesta verksamheter har utsedda miljöombud som stödjer cheferna i det verksamhetsnära miljöarbetet. I varje förvaltning finns en miljösamordnare som bland annat bistår miljöombuden med kunskap och stöd i det verksamhetsnära arbetet.

Under året har ett flertal miljöutbildningar arrangerats. Under 2019 introducerades en webbutbildning på intranätet som riktar sig till samtliga medarbetare inom Region Halland. På intranätet finns också miljösidan som uppdaterar och samlar kunskap kring miljöfrågor och det interna miljöarbetet.