Ekonomi

Årets fokusområde

Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

Regionens ekonomiska fokusområde 2019 är att minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Fokusområdet följs upp genom följande tre indikatorer.

Indikator 1 är resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning, målvärdet för 2019 är minst 0,1 procent. Årets resultat exklusive marknadsvärdering orealiserade vinster uppgår till 84 mnkr. Resultatet i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning uppgår till 0,8 procent, vilket är 0,7 procentenheter bättre än målvärdet.
Indikator 2 är att självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 70 procent. Självfinansieringsgraden uppgår till 105 procent (resultat exklusive marknadsvärdering orealiserade vinster).
Indikator 3 är att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser ska stärkas jämfört med föregående år. Detta soliditetsmått uppgår till – 4,9procent vid årets slut, vilket innebär en förstärkning med 1,2 procentenheter.

Regionen uppfyller målvärdet för alla tre indikatorer inom fokusområdet Ekonomi.